Περιήγηση: Πολιτιστική ατζέντα

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 16 Ιουλίου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου: Δωρε­άν θερι­νός κινη­μα­το­γρά­φος κάθε Δευ­τέ­ρα στο Σινέ «Κατε­ρί­να» Δωρε­άν θερι­νός κινη­μα­το­γρά­φος λει­τουρ­γεί κάθε Δευ­τέ­ρα στο Σινέ «Κατε­ρί­να»…

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 14 Ιουλίου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ    Βωβός κινη­μα­το­γρά­φος στο Ηρώ­δειο Προ­βο­λή των απο­κα­τε­στη­μέ­νων από την Ται­νιο­θή­κη της Ελλά­δας ται­νιών των απαρ­χών του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου «Δάφ­νις…