Περιήγηση: Πολιτιστική ατζέντα

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 31 Μαΐου (και ΔΩΡΕΑΝ)

ΜΟΥΣΙΚΗ Εκδή­λω­ση — συναυ­λία με το μου­σι­κό σύνο­λο «Ρωμιο­σύ­νη» (ΔΩΡΕΑΝ) Σήμε­ρα Πέμ­πτη στις 8.30 μ.μ., ο Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Ανω Αμπε­λο­κή­πων διοργανώνει…