Περιήγηση: Πολυεθνική Τακτική Ασκηση Μετά Στρατευμάτων «ΤΑΛΩΣ 2022»

Επικαιρότητα
Αποκαλυπτικό δημοσίευμα: Εκπαιδεύουν τον Ελληνικό Στρατό ενάντια σε «αντάρτες, επαναστάτες, στασιαστές»!

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά κατα­στο­λής στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας, ενά­ντια στον «εχθρό λαό», λαμ­βά­νει όλο και πιο έντο­να η εκπαί­δευ­ση των Ενό­πλων Δυνάμεων,…