Περιήγηση: Πολυμέρης Βόγλης

Παιδεία
Η ερμηνεία και εξήγηση της Ιστορίας απέναντι στα Νέα προγράμματα Σπουδών του μαθήματος από το ΙΕΠ

Γρά­φει ο Σπύ­ρος  Του­λιά­τος // Ιστο­ρι­κός, Οργα­νω­τι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Πανελ­λή­νιας  Ένω­σης Φιλο­λό­γων Η Ιστο­ρία είναι μια επι­στή­μη με αντι­κεί­με­νο και …