Περιήγηση: πολυνομοσχέδιο

Απόψεις
Πολυνομοσχέδιο: Νέο συντριπτικό πλήγμα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η κυβέρ­νη­ση μέσω της κατά­θε­σης του Πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου, επι­διώ­κει ανά­με­σα στ’ άλλα να δώσει απο­φα­σι­στι­κό χτύ­πη­μα στις Συλλογικές…

Πολιτική
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ◾ Πλήθος αντιδραστικών ρυθμίσεων

Στη Βου­λή κατα­τέ­θη­κε και προ­ω­θεί­ται για ψήφι­ση στην Ολο­μέ­λεια, το λεγό­με­νο διυ­πουρ­γι­κό νομο­σχέ­διο με τίτλο «Ρυθ­μί­σεις του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, διατάξεις…

Πολιτική
Χρυσή Αυγή, ρεσιτάλ αντικομμουνισμού στη Βουλή από τα μαντρόσκυλα του συστήματος

Με κάθε ευκαι­ρία η Χρυ­σή Αυγή δεί­χνει το πραγ­μα­τι­κό της πρό­σω­πο, ως μαντρό­σκυ­λο της μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας, γέν­νη­μα και θρέμ­μα του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος, ορκισμένοι…

Απόψεις
Αλ. Τσίπρας: 15 Ιανουαρίου 2015 Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη ‑15 Ιανουαρίου 2018: Κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ως άλλος Μαυ­ρο­για­λού­ρος, στις 15 Ιανουα­ρί­ου 2015 (λίγες ημέ­ρες πριν τις εκλο­γές που ανέ­δει­ξαν τον ΣΥΡΙΖΑ πρώ­το κόμμα),…