Περιήγηση: Πολυτεχνείο ποιήματα

Ποίηση
Δικτατορία — Αντιστασιακή ποίηση: «Το στρατόπεδο ετέθη πάλι υπό έλεγχο» (Στέλιος Γεράνης)

Με τρία ποι­ή­μα­τα του­Στέ­λιου Γερά­νη συνε­χί­ζου­με αφιέ­ρω­μα στην Αντι­στα­σια­κή ποί­η­ση της περιό­δου της δικτα­το­ρί­ας των Συνταγ­μα­ταρ­χών. Ποι­ή­μα­τα γραμ­μέ­να τις ημέ­ρες της…

Ποίηση
Δικτατορία — Αντιστασιακή ποίηση: Συστάσεις λοχαγού της ΕΣΑ προς απολυόμενο (Νίκος Παππάς)

Με δύο ποι­ή­μα­τα του ποι­η­τή της Αντί­στα­σης Νίκο Παπ­πά συνε­χί­ζου­με αφιέ­ρω­μα στην Αντι­στα­σια­κή ποί­η­ση της  περιό­δου της δικτα­το­ρί­ας των Συνταγ­μα­ταρ­χών. Ποι­ή­μα­τα γραμ­μέ­να τις…

Ποίηση
Δικτατορία — Αντιστασιακή ποίηση: Τρία ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Με τρία ποι­ή­μα­τα του Νικη­φό­ρου Βρετ­τά­κου ξεκι­νά­με αφιέ­ρω­μα στην Αντι­στα­σια­κή ποί­η­ση της  περιό­δου της δικτα­το­ρί­ας των Συνταγ­μα­ταρ­χών. Ποι­ή­μα­τα γραμ­μέ­να τις…