Περιήγηση: Πολυτεχνείο 1973

Επικαιρότητα
Το Πολυτεχνείο άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για το λαό: Ομιλία του Δ. Γόντικα σε εκδήλωση της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής, η κεντρι­κή εκδή­λω­ση της Οργά­νω­σης Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ με θέμα: «Νοέμ­βρης…