Περιήγηση: Πολ Τζούλιους Ρόιτερ

Ατέχνως
Σαν σήμερα 25 Φεβρουαρίου

1707 γεν­νή­θη­κε ο Κάρ­λο Γκολ­ντό­νι, ιτα­λός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας 1793 Ο Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον προ­ε­δρεύ­ει στο πρώ­το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο στην ιστο­ρία των…