Περιήγηση: Πορεία Ειρήνης

Επικαιρότητα
ΕΕΔΥΕ: Καταγγέλλει τον βανδαλισμό της προτομής του Γρηγόρη Λαμπράκη στον Μαραθώνα

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει τον βαν­δα­λι­σμό με φασι­στι­κά σύμ­βο­λα της προτομής…

Διεθνή
Κύπρος: Πορεία Ειρήνης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και για την απομάκρυνση των βρετανικών βάσεων (ΦΩΤΟ)

Μαζι­κή ήταν η συμ­με­το­χή Ελλη­νο­κυ­πρί­ων και Τουρ­κο­κυ­πρί­ων στην 8η Παγκύ­πρια Πορεία Ειρή­νης προς τις Βρε­τα­νι­κές Βάσεις Ακρω­τη­ρί­ου­Την πορεία οργά­νω­σε το…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Όλοι και όλες στους δρόμους του αγώνα, στους δρόμους της ειρήνης, της φιλίας και αλληλεγγύης των λαών»

«Βρι­σκό­μα­στε σε μία κρί­σι­μη περί­ο­δο, όπου τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα της οικο­νο­μι­κής κρί­σης και της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής ανά­καμ­ψης δεν επι­λύ­ο­νται μόνο…