Περιήγηση: Πορεία Πολυτεχνείου 2021

Πολιτική
ΚΝΕ: Να ανακληθεί άμεσα η απαράδεκτη τιμωρία στον στρατιώτη, ο οποίος συμμετείχε στην φετινή πορεία του Πολυτεχνείου

Η ΚΝΕ «κατα­δι­κά­ζει τη στά­ση της Διοί­κη­σης του Κέντρου Εκπαί­δευ­σης Ειδι­κών Δυνάμεων(ΚΕΕΔ)στο Μεγά­λο Πεύ­κο να τιμω­ρή­σει κατα­δρο­μέα, ο οποί­ος συμμετείχε…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Πολύ μεγάλη η αντιιμπεριαλιστική πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Πολύ μεγά­λη η καθιε­ρω­μέ­νη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία για την επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου σε κεντρι­κούς δρό­μους της Θεσ­σα­λο­νί­κης, με τη…