Περιήγηση: Πορτογαλικό Κομμουνιστικό Κόμμα

Διεθνή
Μηνύματα αλληλεγγύης στον Ελληνικό λαό από Ισπανούς και Πορτογάλους κομμουνιστές

Μηνύ­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης στον Ελλη­νι­κό λαό που δοκι­μά­ζε­ται από τις κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές έχουν στεί­λει Ισπα­νοί και Πορ­το­γά­λοι κομ­μου­νι­στές. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σε…

Διεθνή
Αφιέρωμα Πορτογαλία ~1: Στα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚ – 49 από την «επανάσταση» των γαρυφάλλων

100 χρό­νια από την ίδρυ­ση του συμπλη­ρώ­νει αυτές τις μέρες το Πορ­το­γα­λι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα (PCP), διορ­γα­νώ­νο­ντας σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων- προ­σαρ­μο­σμέ­νων στα…