Περιήγηση: Ποσειδώνια 2022

Επικαιρότητα
Ποσειδώνια 2022 — Μητσοτάκης: Ευκαιρίες για κέρδη φέρνει ο πόλεμος στους εφοπλιστές

Ευκαι­ρί­ες για περισ­σό­τε­ρα κέρ­δη στους εφο­πλι­στές φέρ­νει ο πόλε­μος των ΝΑΤΟι­κών με τη Ρωσία στην Ουκρα­νία υπαι­νί­χθη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριάκος…