Περιήγηση: ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ

Κοινωνία
Χωρίς σύνταξη και περίθαλψη περισσότεροι από 2.000 ηλικιωμένοι ΕΒΕ

Καθη­με­ρι­νά προ­στί­θε­νται στον κατά­λο­γο ασφα­λι­σμέ­νοι με χρέη στον ΟΑΕΕ που συμπλη­ρώ­νουν το όριο ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης.  Η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ δέχε­ται καθη­με­ρι­νά τηλε­φω­νή­μα­τα και…