Περιήγηση: ΠΟΣ ΟΑΕΕ

Κοινωνία
ΠΟΣ-ΟΑΕΕ: Ζητά απαλλαγή απ’ τα παράβολα για την ανανέωση των αδειών οδήγησης των ηλικιωμένων οδηγών

Την απαλ­λα­γή των ηλι­κιω­μέ­νων οδη­γών απ’ τα παρά­βο­λα της επα­νε­ξέ­τα­σης για την ανα­νέ­ω­ση της άδειας οδή­γη­σης ζητά η Πανελ­λή­νια Ομοσπονδίας…