Περιήγηση: Ποτάμια

Επικαιρότητα
Καθηγητής Γιώργος Μπάλιας: Τα ποτάμια της Ευρώπης, η ξηρασία και το μάθημα ‑που πρέπει να πάρουμε, για τα δικά μας ποτάμια και ιδίως για τον πολύπαθο Αχελώο

Δεί­τε: Στε­ρεύ­ουν τα ποτά­μια της Ευρώ­πης Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μπά­λιας – ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής στο τμή­μα Γεω­γρα­φί­ας του Χαρο­κό­πειου Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών…