Περιήγηση: Πούτιν

Επικαιρότητα
Τη διευκόλυνση «εθελοντών» να πολεμήσουν στην Ουκρανία αποφάσισε το ρωσικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Την «διευ­κό­λυν­ση», όσων «εθε­λο­ντών», θέλουν να πολε­μή­σουν στην Ουκρα­νία μαζί με τις υπο­στη­ρι­ζό­με­νες από τη Ρωσία δυνά­μεις στις αυτο­νο­μι­στι­κές περιοχές…

Διεθνή
Έμπαινε Πούτιν, έμπαινε…

«Εγέρ­θη ο μαρ­μα­ρω­μέ­νος Βασι­ληάς», «Ολό­κλη­ρη η ιστο­ρι­κή για την ανθρω­πό­τη­τα ομι­λία του Ρώσου προ­έ­δρου», «Αρχι­στρά­τη­γος Πού­τιν, Νέων Βυζα­ντι­νών Δυνά­με­ων του…

Διεθνή
Ρωσία: Αίτημα βουλευτών του ΚΚΡΟ στον Πούτιν να αναγνωριστούν οι «λαϊκές δημοκρατίες» του Ντονμπάς

Η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) στην Κρα­τι­κή Δού­μα, με επι­κε­φα­λής τον Πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος Γκ.…

Διεθνή
Εκλογές στην Ρωσία: Λογοκρισία και περιορισμένη προβολή καταγγέλλει το Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΡΟ)

Οι Ρώσοι προ­σέρ­χο­νται από σήμε­ρα στις κάλ­πες, για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που θα διε­ξα­χθούν σε διά­στη­μα τριών ημε­ρών, καθώς άνοιξαν…

Κοινωνία
Βλ.Πούτιν: Χαρακτηρίζει τον κομμουνισμό.… «θρησκεία» παρόμοια με τον χριστιανισμό!

Σε μια νέα προ­σπά­θεια να υπο­βαθ­μί­σει και να συκο­φα­ντή­σει τον σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό, συγκρί­νο­ντας τον με την… χρι­στια­νι­κή θρη­σκεία, προ­έ­βη ο ρώσος…