Περιήγηση: Πού έκανε σεισμό

Διεθνή
Σεισμός: Κοντά στους 20.000 οι νεκροί σε Συρία — Τουρκία — Σε απόγνωση εκατομμύρια σεισμόπληκτοι

Ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός των θυμά­των, ανε­βαί­νει διαρ­κώς, καθώς σε χιλιά­δες γκρε­μι­σμέ­να σπί­τια δεν έχουν φτά­σει καν τα σωστι­κά συνερ­γεία, ενώ…

Ατέχνως
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ σε ΤΟΥΡΚΙΑ-ΣΥΡΙΑ: Πάνω από 19.000 οι νεκροί — Αγώνας επιβίωσης για εκατομμύρια σεισμόπληκτους (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Έναν τιτά­νιο αγώ­να επι­βί­ω­σης δίνουν τα εκα­τομ­μύ­ρια των σει­σμό­πλη­κτων και των αστέ­γων σε Τουρ­κία και Συρία μετά τους κατα­στρο­φι­κούς σεισμούς…