Περιήγηση: ΠΟ Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ

Εκδηλώσεις
ΚΝΕ: Εκδήλωση με αφορμή τις λαϊκές κινητοποιήσεις στο Καζακστάν

Με αφορ­μή τις μεγά­λες εργα­τι­κές — λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καζακ­στάν και τις εξε­λί­ξεις που ακο­λού­θη­σαν, η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Αθήνας…

Επικαιρότητα
Φασίστες της συμμορίας “propatria” τραμπούκισαν φοιτήτρια στέλεχος της ΚΝΕ

Την άναν­δρη και τρα­μπού­κι­κη επί­θε­ση φασι­στοει­δών σε στέ­λε­χος της ΚΝΕ, φοι­τή­τρια στο Γεω­πο­νι­κό Πανε­πι­στή­μιο, σήμε­ρα Κυρια­κή, μέσα σε συρ­μό του…