Περιήγηση: ΠΟ Σπουδάζουσας Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ

Εκδηλώσεις
ΚΝΕ: Εκδήλωση με αφορμή τις λαϊκές κινητοποιήσεις στο Καζακστάν

Με αφορ­μή τις μεγά­λες εργα­τι­κές — λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καζακ­στάν και τις εξε­λί­ξεις που ακο­λού­θη­σαν, η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Αθήνας…

Επικαιρότητα
«Αναρχικοί» βανδάλισαν συνθήματα της ΚΝΕ στο ΑΠΘ — Ποιούς ενοχλεί το σφυροδρέπανο;

Σε βαν­δα­λι­σμό συν­θη­μά­των της ΚΝΕ προ­χώ­ρη­σαν «άγνω­στοι» στον χώρο του ΑΠΘ υπο­γρά­φο­ντας με σύμ­βο­λα που παρα­πέμ­πτουν στον αναρ­χι­κό χώρο. Οι…