Περιήγηση: Πράβντα

Επικαιρότητα
Λαθροχειρία με γεύση αντικομμουνισμού από το «capital.gr»…

Λαθρο­χει­ρία με σκο­πό να δημιουρ­γή­σει αντι­κομ­μου­νι­στι­κούς συνειρ­μούς επι­χει­ρεί η ιστο­σε­λί­δα «capital.gr», ανα­φε­ρό­με­νη σε ενα δημο­σιεύ­μα του ρώσι­κου ενη­με­ρω­τι­κού ιστο­το­που «Pravda»…