Περιήγηση: Πράσινη οικονομία

Επικαιρότητα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας |ΑΠΕ| Πανάκεια ή κατάρα;

Τις προη­γού­με­νες μέρες η «Ελλη­νι­κή Επι­στη­μο­νι­κή Ένω­ση Αιο­λι­κής Ενέρ­γειας» (ΕΛΕΤΑΕΝ) ‑συμ­με­τέ­χο­ντας στη δημό­σια δια­βού­λευ­ση για τη «Στρα­τη­γι­κή Μελέ­τη Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επιπτώσεων»…

Κοινωνία
Επιστήμη & Έρευνα στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και όχι του καπιταλιστικού κέρδους

Όπως ήδη ανα­φέ­ρα­με σε σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ στο πλαί­σιο της τρι­ή­με­ρης επί­σκε­ψης στο Λον­δί­νο αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής το Δημήτηρη…

Πολιτική
Εκδήλωση του ΚΚΕ στο Λονδίνο |> Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα με θέμα: «Η Επιστήμη και η Έρευνα στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και όχι του καπιταλιστικού κέρδους»

Σε εξέ­λι­ξη είναι αυτή την ώρα στο Λον­δί­νο, η εκδή­λω­ση της ΤΟ Δυτι­κής Ευρώ­πης του ΚΚΕ με θέμα: «Η Επι­στή­μη και η…

Πολιτική
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»: Πακτωλός «πράσινων» χρηματοδοτήσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους

Τη λεγο­μέ­νη Ευρω­παϊ­κή Πρά­σι­νη Συμ­φω­νία παρου­σί­α­σε σήμε­ρα η πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στις…