Περιήγηση: Πράσινη οικονομία

Επικαιρότητα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας |ΑΠΕ| Πανάκεια ή κατάρα;

Τις προη­γού­με­νες μέρες η «Ελλη­νι­κή Επι­στη­μο­νι­κή Ένω­ση Αιο­λι­κής Ενέρ­γειας» (ΕΛΕΤΑΕΝ) ‑συμ­με­τέ­χο­ντας στη δημό­σια δια­βού­λευ­ση για τη «Στρα­τη­γι­κή Μελέ­τη Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επιπτώσεων»…