Περιήγηση: Πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό

Πολιτική
ΕΟ ΚΚΕ για ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: «Πολυεργαλείο για να λυμαίνονται ΕΕ, κυβερνήσεις, επιχειρηματικοί όμιλοι, προσωπικά δεδομένα σε βάρος του λαού»

«Ορθά­νοι­χτο αφή­νει το ενδε­χό­με­νο η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή για τη χρή­ση των ψηφια­κών πιστο­ποι­η­τι­κών COVID όπως και των δεδο­μέ­νων τους και…

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος Το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού είναι εργαλείο στήριξης των ομίλων
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος για Πράσινο Πιστοποιητικό: Εργαλείο στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων — Καταψηφίζει το ΚΚΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει την Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου για το Ευρω­παϊ­κό Πιστο­ποι­η­τι­κό Εμβο­λια­σμού, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος Νίκος Καραθανασόπουλος…

Πολιτική
. Λαμπρούλης Εργαλείο για τα κέρδη των ομίλων σε Τουρισμό και Μεταφορές
Featured Video Play Icon
Γ. Λαμπρούλης: Εργαλείο για τα κέρδη των ομίλων σε Τουρισμό και Μεταφορές το «πράσινο πιστοποιητικό» 

Πυξί­δα του πιστο­ποι­η­τι­κού Covid είναι η δια­σφά­λι­ση των ανα­γκών για κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στον Του­ρι­σμό και τις Μετα­φο­ρές, τόνισε…

Πολιτική
. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι «εργαλείο» στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι «εργαλείο» στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων και όχι της Υγείας (ΒΙΝΤΕΟ)

Κατα­ψη­φί­ζει το ΚΚΕ την τρο­πο­λο­γία για την εφαρ­μο­γή του ευρω­παϊ­κού ψηφια­κού πιστο­ποι­η­τι­κού για τον Covid-19, καθώς δεν σχε­τί­ζε­ται με την…

Κοινωνία
Πράσινο πιστοποιητικό: Τι είναι, πώς θα λειτουργεί και πώς θα το λαμβάνουν οι πολίτες

Το Ευρω­παϊ­κό Πρά­σι­νο Πιστο­ποι­η­τι­κό για τον κορο­νο­ϊό, που η επι­δί­ω­ξη είναι να τονώ­σει τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στον Τουρισμό,…