Περιήγηση: Πρέσβης Βενεζουέλας

Διεθνή
Πρέσβης Βενεζουέλας: Παρά το γεγονός ότι κάθε μέρα η Βενεζουέλα ακούγεται στον Τύπο, πολύ λίγοι αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στη χώρα μας

Για την εσω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή και οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση της Βενε­ζου­έ­λας, αλλά και στον αντί­κτυ­πό που έχει στον υπό­λοι­πο κόσμο, μίλη­σε στο…