Περιήγηση: Πρέσβης της Κούβας

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Θεσσαλονίκη: Η αλληλεγγύη στο επίκεντρο των συναντήσεων του πρέσβη της Κούβας

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη βρί­σκε­ται από την Δευ­τέ­ρα ο πρέ­σβης της Κού­βας, Αρα­μίς Φου­έ­ντε Ερντά­ντες. Γνω­ρί­ζο­ντας τη στα­θε­ρή αλλη­λεγ­γύη των συν­δι­κά­των και…

Απόψεις
Ο διεθνισμός στην πράξη!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η παρου­σία της πρέ­σβει­ρας της Κού­βας και του Γενι­κού Προ­ξέ­νου της Κού­βας απο­τέ­λε­σε ξεχω­ρι­στό γεγο­νός για την…

Επικαιρότητα
Zelmys Maria Domínguez Cortina: «Ο Τσε συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα διεθνισμού για τους επαναστάτες σε όλο τον κόσμο»

Το παρα­κά­τω κεί­με­νο απο­τε­λεί την ομι­λία-παρέμ­βα­ση της Πρέ­σβη της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα Zelmys Maria Dominguez Cortina κατά την…