Περιήγηση: Πρέσπες

Κοινωνία
Ορνιθοπαρατήρηση μέσα από κινητό τηλέφωνο και τάμπλετ στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών

Μία συναρ­πα­στι­κή εμπει­ρία ορνι­θο­πα­ρα­τή­ρη­σης “υπό­σχε­ται” η εφαρ­μο­γή PrespaWings που δημιούρ­γη­σε η Εται­ρία Προ­στα­σί­ας Πρε­σπών. Μέσω της εφαρ­μο­γής ο επι­σκέ­πτης του…