Περιήγηση: Πραξικόπημα Κογκό

Ιστορία
Πατρίς Λουμούμπα: Ένας παγκόσμιος θρύλος ενάντια στην αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό.

  Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Στις 14 Σεπτεμ­βρί­ου 1960, στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα που οργά­νω­σε η CIA και ο συνταγ­μα­τάρ­χης Μομπού­του ανέ­τρε­ψε τη δημοκρατικά…