Περιήγηση: Πραξικόπημα στην Κύπρο

Ιστορία
15 Ιουλίου 1974 — Χουντικό πραξικόπημα στην Κύπρο: Οι εξελίξεις είχαν πάρει το δρόμο τους…

Η αρχή του 1974 βρί­σκει την Κύπρο­στη δίνη δολο­πλο­κιών, συνω­μο­σιών, διχα­στι­κών κηρυγ­μά­των, πολι­τι­κών δολο­φο­νιών και μηχα­νορ­ρα­φιών ελλη­νι­κών και ξένων μυστι­κών υπηρεσιών.…