Περιήγηση: Πραξικόπημα στη Βολιβία

Διεθνή
Βολιβία: Η πραξικοπηματική κυβέρνηση μετονόμασε στρατιωτική ακαδημία προς τιμήν των δολοφόνων του Τσε Γκεβάρα

Σε μια άκρως προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια προ­χώ­ρη­σε η ακρο­δε­ξιά, πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της Βολι­βί­ας μετα­νο­μά­ζο­ντας στρα­τιω­τι­κή ακα­δη­μία της χώρας προς τιμήν των…

Διεθνή
Βολιβία: Συμβιβασμοί (και με εμπλοκή ξένων κρατών) και εκλογές χωρίς τον Μοράλες

Δύο βδο­μά­δες περί­που μετά από την εγκα­θί­δρυ­ση της πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Για­νί­νε Ανιες από την αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, που αυτο­α­να­κη­ρύ­χθη­κε πρόεδρος…