Περιήγηση: πραξικόπημα

Διεθνή
Νίγηρας: Εντείνονται διεργασίες και παζάρια εν μέσω απειλών επέμβασης

Ρευ­στή και τετα­μέ­νη παρα­μέ­νει η κατά­στα­ση στον Νίγη­ρα, μετά τη λήξη του τελε­σι­γρά­φου που απηύ­θυ­νε, με την απει­λή στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης, η Οικο­νο­μι­κή Κοινότητα…

Διεθνή
Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Μιανμάρ: Συνελήφθη η πολιτική ηγεσία της χώρας

Στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα εκδη­λώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας (τοπι­κή ώρα) στη Μιαν­μάρ, λίγες ώρες πριν συνε­δριά­σει το νέο κοι­νο­βού­λιο της χώρας,…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Οι αρχές απέτρεψαν απόπειρα πραξικοπήματος

Η κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας απέ­τρε­ψε μια από­πει­ρα στρα­τιω­τι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος, που προ­έ­βλε­πε μετα­ξύ άλλων τη δολο­φο­νία του προ­έ­δρου Νικο­λάς Μαδού­ρο, ανακοίνωσε…