Περιήγηση: πραξικόπημα

Διεθνή
Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Μιανμάρ: Συνελήφθη η πολιτική ηγεσία της χώρας

Στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα εκδη­λώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας (τοπι­κή ώρα) στη Μιαν­μάρ, λίγες ώρες πριν συνε­δριά­σει το νέο κοι­νο­βού­λιο της χώρας,…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Οι αρχές απέτρεψαν απόπειρα πραξικοπήματος

Η κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας απέ­τρε­ψε μια από­πει­ρα στρα­τιω­τι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος, που προ­έ­βλε­πε μετα­ξύ άλλων τη δολο­φο­νία του προ­έ­δρου Νικο­λάς Μαδού­ρο, ανακοίνωσε…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Κρίσιμες ώρες — Σε μάχη κατά όλων των πραξικοπηματιών καλεί ο Μαδούρο — Ετοιμάζουν ιδιωτικό στρατό για Γκουαϊδό

Την ώρα που ο αχυ­ράν­θρω­πος των ΗΠΑ συνε­χί­ζει τις πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κές ενέρ­γειες, καλώ­ντας σε «απερ­γί­ες», ο πρό­ε­δρος της χώρας Νικο­λάς Μαδούρο,…