Περιήγηση: Πρατήρια υγρών καυσίμων

Επικαιρότητα
Αρ. Πελώνη: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι φήμες για καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας

«Δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι φήμες για καθο­λι­κή απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας» τόνι­σε κατά τη διάρ­κεια της δια­δι­κτυα­κής — λόγω συνθηκών -…