Περιήγηση: Πρεσβεία της Βενεζουέλας

Επικαιρότητα
Παρέμβαση του ΚΚΕ στην Πρεσβεία της Βενεζουέλας για την αντικομμουνιστική επίθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα (PCV)

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νο, ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ, και τον Άρη Ευαγ­γε­λί­δη, μέλος του Τμήματος…

Διεθνή
Πρέσβης Βενεζουέλας: Παρά το γεγονός ότι κάθε μέρα η Βενεζουέλα ακούγεται στον Τύπο, πολύ λίγοι αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στη χώρα μας

Για την εσω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή και οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση της Βενε­ζου­έ­λας, αλλά και στον αντί­κτυ­πό που έχει στον υπό­λοι­πο κόσμο, μίλη­σε στο…

Εκδηλώσεις
Έκθεση εικαστικών τεχνών: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ – Εγκαίνια: Τετάρτη 23 Νοέμβρη

Ο πολι­τι­στι­κός χώρος “Francisco de Miranda”, ο οποί­ος βρί­σκε­ται στην Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας, φιλο­ξε­νεί την έκθε­ση εικαστικών…

Εκδηλώσεις
Πρεσβεία Βενεζουέλας: Κάλεσμα στη Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγα­πη­τοί φίλοι και δημο­σιο­γρά­φοι, Η Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας στην Ελλά­δα, ενη­με­ρώ­νει για τη Διε­θνή Συνέντευξη…

Εκδηλώσεις
Ανοιχτή συζήτηση: “Oι Προκλήσεις της Μπολιβαριανής Επανάστασης” (30/9)

“Oι Προ­κλή­σεις της Μπο­λι­βα­ρια­νής Επα­νά­στα­σης” Ανοι­χτή Συζή­τη­ση με τον Hector Rodriquez, Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της Νεο­λαί­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Βενεζουέλας…

Εκδηλώσεις
Πρεσβεία της Βενεζουέλας: «Απεραντοσύνη. Φανταστικό ταξίδι μεταξύ δύο ηπείρων»

Η Πρε­σβεία της Βενε­ζου­έ­λας στην Αθή­να, εγκαι­νιά­ζει την Έκθε­ση: «Απε­ρα­ντο­σύ­νη. Φαντα­στι­κό ταξί­δι μετα­ξύ δύο ηπεί­ρων», την Τετάρ­τη 21 Σεπτεμ­βρί­ου, στις…