Περιήγηση: Πρεσβεία της Ρωσίας

Επικαιρότητα
Ρωσικό ΥΠΕΞ: Η ηγεσία της Ελλάδας είναι έτοιμη να μηδενίσει την κοινή μας ιστορική κληρονομιά

Ανα­φο­ρά τις ελλη­νο­ρω­σι­κές σχέ­σεις έκα­νε η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Μαρία Ζαχά­ρο­βα αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι κιν­δυ­νεύ­ουν να…

Επικαιρότητα
Αιχμηρή ανάρτηση της Ρωσικής πρεσβείας προς κυβέρνηση-ΜΜΕ: «Να σταματήσει η αντιρωσική προπαγάνδα»

Την αντί­δρα­ση της πρε­σβεί­ας της Ρωσί­ας προ­κά­λε­σε η φωτα­γώ­γη­ση της Βου­λής και άλλων σημεί­ων της Αθή­νας (Συντρι­βά­νι Ομό­νοιας, Τεχνό­πο­λη, κλπ),…