Περιήγηση: Προανακριτική Επιτροπή

Πολιτική
Φαρσοκωμωδίας συνέχεια στην Προανακριτική — Έπεσαν οι μάσκες των κομμάτων (πλην ΚΚΕ)

Φαρ­σο­κω­μω­δί­ας συνέ­χεια στην Προ­α­να­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή που διε­ρευ­νά το ρόλο του πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης Δ. Παπαγ­γε­λό­που­λου στην υπό­θε­ση «Novartis». Μετά…

Επικαιρότητα
Ν. Καραθανασόπουλος: Η αναζήτηση της αλήθειας δεν μπορεί να διερευνηθεί με μάρτυρες που αποκρύπτουν τα στοιχεία τους

“Από την αρχή συμ­με­το­χής μας στην προ­α­να­κρι­τι­κή επι­τρο­πή ανα­δεί­ξα­με την ανά­γκη διε­ρεύ­νη­σης της υπό­θε­σης σε όλες τις πτυ­χές και επομένως…

Επικαιρότητα
Σχόλιο του ΚΚΕ για την ανακοίνωση συγκρότησης Προανακριτικής και την ομιλία του Αλ. Τσίπρα

«Το ΚΚΕ δεν πρό­κει­ται να παί­ξει σε παι­χνί­δια απο­προ­σα­να­το­λι­σμού, πολύ περισ­σό­τε­ρο να δώσει άλλο­θι σε αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές, όπως προ­σπα­θεί να…