Περιήγηση: Προεδρικές Εκλογές

Διεθνή
HΠΑ: Προεδρικές Εκλογές 2016

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // Αβά­να, Κού­βα Για ευνό­η­τους λόγους, οι βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές συγκε­ντρώ­νουν το ενδια­φέ­ρον όλων στην αμερικάνικη…