Περιήγηση: Προεδρικό Διάταγμα

Πολιτισμός
ΚΚΕ: Να αποσυρθεί άμεσα το Προεδρικό Διάταγμα που υποβαθμίζει τις Καλλιτεχνικές Σχολές

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα που εξι­σώ­νει τα πτυ­χία των Απο­φοί­των Kαλ­λι­τε­χνι­κών Σχο­λών με απο­λυ­τή­ρια Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, το…