Περιήγηση: Προκόπης Παυλόπουλος

Επικαιρότητα
Θετικός στον κορονοϊό o Προκόπης Παυλόπουλος

Θετι­κός στον κορο­νο­ϊό δια­γνώ­στη­κε ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Προ­κό­πης Παυ­λό­που­λος. Συγκε­κρι­μέ­να, λίγο πριν ανα­χω­ρή­σει για προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο ταξί­δι στην Κύπρο ο…

Επικαιρότητα
Στο νοσοκομείο εκτάκτως ο Προκόπης Παυλόπουλος εξαιτίας υψηλού πυρετού

Στο Ωνά­σειο καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κό κέντρο εισή­χθη σήμε­ρα ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Προ­κό­πης Παυ­λό­που­λος εξαι­τί­ας υψη­λού πυρε­τού. Όπως είχε γίνει γνω­στό νωρί­τε­ρα, με…

Επικαιρότητα
«Πρόωρες εκλογές για να μην διαταραχθεί ο ενάρετος κύκλος της ελληνικής οικονομίας»

Την προ­κή­ρυ­ξη πρό­ω­ρων εθνι­κών εκλο­γών ζήτη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας από τον Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, τον οποίο επισκέφθηκε…