Περιήγηση: Προνόμια εμβολιασμένων

Επικαιρότητα
Παρουσίαση των προνομίων για τους εμβολιασμένους στις 12:00 από τον Κυρ. Μητσοτάκη — Τι θα ανακοινώσει

Στις 12:00 θα γίνει στο Μέγα­ρο Μαξί­μου, παρου­σί­α­ση από τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη για την ενθάρ­ρυν­ση των εμβο­λια­σμών δεδο­μέ­νου ότι…