Περιήγηση: Προξενείο Ρωσίας

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Εξουδετερώθηκε ύποπτο αντικείμενο έξω από το Προξενείο της Ρωσίας

Ενα ύπο­πτο αντι­κεί­με­νο εντο­πί­στη­κε έξω από το Προ­ξε­νείο της Ρωσί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Στο σημείο μετέ­βη κλι­μά­κιο του Τμή­μα­τος Εξου­δε­τέ­ρω­σης Εκρηκτικών…