Περιήγηση: Προοδευτική Διεθνής

Ατέχνως
«Προοδευτική Διεθνής» των Βαρουφάκη-Σάντερς: Άλλη μια προσπάθεια εγκλωβισμού των λαών στην αστική διαχείριση

Στην ίδρυ­ση ενός διε­θνούς φορέα με το όνο­μα «Προ­ο­δευ­τι­κή Διε­θνής»  προ­χώ­ρη­σε ο επι­κε­φα­λής του ΜέΡΑ25 και πρώ­ην υπουρ­γός οικο­νο­μι­κών Γιά­νης Βαρου­φά­κης από κοινού…