Περιήγηση: Προσευχή

Διεθνή
Για τα σεξουαλικά σκάνδαλα φταίει ο Σατανάς για τον Πάπα Φραγκίσκο και του κήρυξε τον πόλεμο

«Ο διά­βο­λος είναι ζωντα­νός και εργά­ζε­ται νυχθη­με­ρόν για να υπο­σκά­ψει την Καθο­λι­κή εκκλη­σία», λέει ο Πάπας Φρα­γκί­σκος ζητώ­ντας καθη­με­ρι­νές προσευχές…

Απόψεις
Ο Μεσαίωνας είναι εδώ! Αλλά θέλει και αίμα!

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Εξα­θλιώ­νουν το λαό, χτυ­πά­νε αγω­νι­στές, υπο­σκά­πτουν συνει­δή­σεις, εκμαυ­λί­ζουν προ­σω­πι­κό­τη­τες, δια­βά­λουν κλά­δους εργα­ζό­με­νων, αφαι­ρούν κάθε ίχνος δικαιώ­μα­τος. Ανακαλύπτουν…