Περιήγηση: Προσλήψεις εκπαιδευτικών

Παιδεία
Ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών για τις προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση — Υποβολή δικαιολογητικών και προθεσμίες

Αρχί­ζει η δια­δι­κα­σία με την οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι 5.250 μόνι­μοι διο­ρι­σμοί δασκά­λων και καθη­γη­τών στη Γενι­κή Εκπαί­δευ­ση, που θα…