Περιήγηση: Προστατευόμενοι μάρτυρες

Πολιτική
Φαρσοκωμωδίας συνέχεια στην Προανακριτική — Έπεσαν οι μάσκες των κομμάτων (πλην ΚΚΕ)

Φαρ­σο­κω­μω­δί­ας συνέ­χεια στην Προ­α­να­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή που διε­ρευ­νά το ρόλο του πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης Δ. Παπαγ­γε­λό­που­λου στην υπό­θε­ση «Novartis». Μετά…

Επικαιρότητα
Άφαντος και ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας — Η θέση του ΚΚΕ

Σε παρω­δία έχει μετα­τρα­πεί η Προ­α­να­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή που διε­ρευ­νά το ρόλο του πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τή Δικαιο­σύ­νης, Δ. Παπαγ­γε­λό­που­λου, στην υπό­θε­ση «Novartis».…

Επικαιρότητα
Ν. Καραθανασόπουλος: Η αναζήτηση της αλήθειας δεν μπορεί να διερευνηθεί με μάρτυρες που αποκρύπτουν τα στοιχεία τους

“Από την αρχή συμ­με­το­χής μας στην προ­α­να­κρι­τι­κή επι­τρο­πή ανα­δεί­ξα­με την ανά­γκη διε­ρεύ­νη­σης της υπό­θε­σης σε όλες τις πτυ­χές και επομένως…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προστατευόμενος μάρτυρας περιγράφει την εκπαίδευση και πώς οργάνωναν τις επιθέσεις οι χρυσαυγίτες

Συνέ­χεια στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής σήμε­ρα με τον πρώ­το προ­στα­τευό­με­νο μάρ­τυ­ρα, ο οποί­ος φέρει την κωδι­κή ονο­μα­σία «μάρ­τυ­ρας…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Επιμένουν οι συνήγοροι των Χρυσαυγιτών στην αποκάλυψη των προστατευόμενων μαρτύρων

Οι συνή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης των Χρυ­σαυ­γι­τών υπέ­βα­λαν στο Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των σει­ρά ζητη­μά­των για τα οποία δεν δια­τυ­πώ­νε­ται με σαφή τρόπο…