Περιήγηση: προσφυγιά

Παιδεία
Για όλους όσους, κατά καιρούς ξεσηκώθηκαν να μην πάνε τα παιδιά των μεταναστών στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά τους

Γνω­στά τα (περιο­ρι­σμέ­να) φαι­νό­με­να ξενο­φο­βί­ας και ρατσι­σμού για τα προ­σφυ­γό­που­λα, με απο­κο­ρύ­φω­μα ‑το θυμό­μα­στε όλοι τις αντι­δρά­σεις του Συλ­λό­γου Γονέων…