Περιήγηση: Προσφυγικές ροές

Επικαιρότητα
Το «νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου», συνεχίζει τον εγκλωβισμό και γκριζάρει τα νησιά μας

Η πρό­τα­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής για το «νέο Ευρω­παϊ­κό Σύμ­φω­νο Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου» , δεν είναι παρά η «φυσι­κή συνέ­χεια» της…

Κοινωνία
Φράκτες και στη θάλασσα(!) υψώνει η κυβέρνηση για τους ξεριζωμένους, στη λογική μακριά από εμάς κι ας πνίγονται

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ πιστή στην εφαρ­μο­γή της αντι­δρα­στι­κής πολι­τι­κής της ΕΕ, με την οποία είχε συμ­φω­νή­σει και υλο­ποι­ή­σει πριν…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Διεθνές κάλεσμα για κοινές δράσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες

✔️   Με αφορ­μή την Παγκό­σμια Μέρα Μετα­να­στών στις 18 Δεκέμ­βρη Διε­θνή πρω­το­βου­λία για την οργά­νω­ση αγω­νι­στι­κών δρά­σε­ων αλλη­λεγ­γύ­ης προς τους…

Κοινωνία
Μεγάλη αύξηση των προσφυγικών ροών τις τελευταίες βδομάδες — Περισσότεροι πρόσφυγες μέσω Έβρου

Κατα­κό­ρυ­φη αύξη­ση των νεο­α­φι­χθέ­ντων μέσω Έβρου προ­σφύ­γων στην Ελλά­δα, την ίδια ώρα όμως συνε­χί­ζο­νται με αυξη­μέ­νη έντα­ση και οι προ­σφυ­γι­κές ροές μέσω…