Περιήγηση: προσφυγική δομή ανηλίκων

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την εγκληματική επίθεση ακροδεξιών στην προσφυγική δομή ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Την απε­ρί­φρα­στη κατα­δί­κη της εγκλη­μα­τι­κής επί­θε­σης στην προ­σφυ­γι­κή δομή ανη­λί­κων από ακρο­δε­ξιά στοι­χεία εκφρά­ζει η ΚΟΒ Ωραιο­κά­στρου του ΚΚΕ ζητώντας…