Περιήγηση: Προσφυγικό/Μεταναστευτικό

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση ΝΔ: Μεγαλώνει κατά 80 χλμ τον φράχτη στον Έβρο για την ανάσχεση των ροών των ξεριζωμένων

Κατά 80 ολό­κλη­ρα χιλιό­με­τρα ετοι­μά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση να επε­κτεί­νει τον «φρά­χτη» στον Έβρο, που απο­τε­λεί ένα από τα κύρια «όπλα»…

Επικαιρότητα
Το «νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου», συνεχίζει τον εγκλωβισμό και γκριζάρει τα νησιά μας

Η πρό­τα­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής για το «νέο Ευρω­παϊ­κό Σύμ­φω­νο Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου» , δεν είναι παρά η «φυσι­κή συνέ­χεια» της…

Επικαιρότητα
Παραχωρήστε μας τουλάχιστον τα ίδια δικαιώματα με τα ζώα, λένε οι πρόσφυγες στο Καρά Τεπέ

Τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη, αλλά και νωρί­τε­ρα –από την άνοι­ξη, η κυβέρ­νη­ση παρου­σί­α­ζε «πανο­ρά­μα­τα» με drones που έδει­χναν δήθεν προ­θέ­σεις της…