Περιήγηση: προσφυγόπουλα

Κοινωνία
Αφήνουν αγράμματα τα προσφυγόπουλα που βρίσκονται στην Ελλάδα!

Σοβα­ρή παρα­βί­α­ση του στοι­χειώ­δους δικαιώ­μα­τος των προ­σφυ­γό­που­λων στη μόρ­φω­ση, εξαι­τί­ας καθυ­στε­ρή­σε­ων στις επι­μέ­ρους δια­δι­κα­σί­ες, αδρά­νειας της διοί­κη­σης (ιδί­ως στα ΚΥΤ),…

Επικαιρότητα
Πατέρας και γιος ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Ένας 38χρονος και ο 14χρονος γιος του ταυ­το­ποι­ή­θη­καν για τη συμ­με­το­χή τους στο επει­σό­διο που σημειώ­θη­κε, το βρά­δυ του Σαββάτου,…

Κοινωνία
Εγκληματική ρατσιστική επίθεση σε δομή που φιλοξενούνται προσφυγόπουλα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Επί­θε­ση στη δομή φιλο­ξε­νί­ας ασυ­νό­δευ­των προ­σφυ­γό­που­λων ηλι­κί­ας 12–14 ετών  σημειώ­θη­κε χθες βρά­δυ, στο Ωραιό­κα­στρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σύμ­φω­να με τον πληρεξούσιο…

Κοινωνία
Καμμένα Βούρλα: Απαράδεκτη ξενοφοβική αντίδραση για να μη φιλοξενηθούν προσφυγόπουλα

Σε ημί­ω­ρο απο­κλει­σμό της Εθνι­κής Οδού Αθη­νών-Λαμί­ας προ­χώ­ρη­σαν ορι­σμέ­νοι κάτοι­κοι των Kαμέ­νων Βούρ­λων δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τη μετα­φο­ρά ασυ­νό­δευ­των παι­διών προσφύγων…

Κοινωνία
Η “δωρεά Μικρούτσικου” στα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα της Μόριας

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η παρο­χή βοή­θειας της Κίνη­σης Πολι­τών «Συνύ­παρ­ξη και Επι­κοι­νω­νία στο Αιγαίο» στα ασυ­νό­δευ­τα ανή­λι­κα προ­σφυ­γό­που­λα της Μόριας. Μια βοήθεια…

Ανακοινώσεις
Ομοσπονδία Γονέων Αττικής: Απαιτεί την επιστροφή των προσφυγόπουλων του 5ου Λυκείου Αθηνών στις τάξεις τους

Η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων Αττι­κής, με ανα­κοί­νω­σή της καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης ΝΔ να απο­σπά­σει από τα σχο­λεία που φοιτούσαν…