Περιήγηση: Προσχέδιο συμφωνίας 15 σημείων

Επικαιρότητα
Ουκρανία-Ρωσία: Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο συμφωνίας 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

Η Ουκρα­νία και η Ρωσία έχουν σημειώ­σει σημα­ντι­κή πρό­ο­δο σε ένα προ­κα­ταρ­κτι­κό ειρη­νευ­τι­κό σχέ­διο 15 σημεί­ων που περι­λαμ­βά­νει κατά­παυ­ση του…