Περιήγηση: Προτεσταντισμός

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (Γ’ και τελευταίο Μέρος)

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Οι από­ψεις του Μαξ Βέμπερ Όπως υπο­σχε­θή­κα­με στο δεύ­τε­ρο μέρος, θα στα­θού­με –όχι άκρι­τα- στις ενδια­φέ­ρου­σες απόψεις…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (Α’ ΜΕΡΟΣ)

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Τι ήταν στην ουσία οι «θρη­σκευ­τι­κοί» πόλε­μοι; Όταν ο καπι­τα­λι­σμός άρχι­σε να σχη­μα­τί­ζε­ται στον ύστε­ρο Μεσαί­ω­να μέσα…