Περιήγηση: προτομή Λέλας Καραγιάννη

Ιστορία
Βανδαλισμός στην προτομή της Λέλας Καραγιάννη: Η ιστορική μνήμη δεν «αποκεφαλίζεται»

Βάν­δα­λοι εκδή­λω­σαν τα βάρ­βα­ρα ένστι­κτά τους απο­κε­φα­λί­ζο­ντας την προ­το­μή της αγω­νί­στριας της Εθνι­κής Αντί­στα­σης Λέλας Καρα­γιάν­νη, στον πεζό­δρο­μο της οδού…